Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Brukerbetingelse Avtale

 
 1. AKSEPTER BETINGELSENE

 2. Tjenestene til Bruker av Seek4 er underlagt følgende betingelser. Seek4 forbeholder seg retten til å oppdatere betingelsene til enhver tid uten å informere Bruker. Siste versjon av betingelsene kan leses ved å klikke på "Terms of Use" lenken nederst på vår webside.

  1. Denne Avtalen, som ved referanse inkluderer andre bestemmelser som angår bruken av Seek4Fitness.net, inkludert, men ikke begrenset til, tilleggsregler og betingelser satt i disse ("Supplerende betingelser") som styrer bruken av særlig materiale inneholdt i Seek4Fitnss.net, setter regler og betingelser som gjelder bruken av Seek4Fitness.net av Bruker. Ved å bruke Seek4 nettsidene (til annet enn å lese denne Avtalen for første gang), sier Bruker seg enig i å følge alle regler og betingelser satt her. Retten til å bruke Seek4Fitness.net er personlig for Bruker og kan ikke overdras til noen annen person eller enhet. Bruker er ansvarlig for all bruk av Brukers Konto (under alle brukernavn, e-mail kontoer eller passord) og for å sikre at all bruk av Brukers Konto fullt ut oppfyller bestemmelsene i denne Avtalen. Bruker er ansvarlig for å beskytte Brukers eventuelle passord.

  2. Seek4 kan til enhver tid endre eller stoppe enhver funksjon ved Seek4Fitness.net, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, oppetid og utstyr nødvendig for tilgang eller bruk.

 3. ENDREDE BETINGELSER

  Seek4 kan til enhver tid endre eller modifisere betingelsene som omhandler Brukers bruk av Seek4Fitness.net, eller enhver del av dem, eller legge til nye betingelser, inkludert, men ikke begrenset til, legge til avgifter og kreve betaling for bruken av Seek4Fitness.net. Slike endringer, modifiseringer, tillegg eller slettinger skal effektiviseres umiddelbart etter at informasjon er gitt, hvilket kan gis ved posting på Seek4Fitness.net, eller ved e-mail eller vanlig brev, eller på enhver annen måte som Bruker kan informeres på. Bruker er inneforstått med at enhver bruk av Seek4Fitness.net etter slik informasjon automatisk innebærer akseptanse av slike endringer, modifiseringer eller tillegg.

 4. BESKRIVELSE AV TJENESTER

 5. Gjennom Web stedet, tilbyr Seek4 Bruker tilgang til en rekke ressurser, inkludert mail, søk, foto, dokumenter, filer, nedlastingsområder, kommunikasjonsforum og produktinformasjon (felles "Tjenester"). Tjenestene, inkludert enhver oppdatering, forbedring, og/eller tillegg av nye web-tjenester, er underlagt brukerbetingelsene.

 6. UTSTYR

 7. Bruker er selv ansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og bruken av software og annet nødvendig utstyr  for tilgang til og bruk av Seek4Fitness.net’s informasjon og råd, og også alle utgifter relatert til dette.

 8. BRUKERBETJENING

  1. Bruker kan kun bruke Seek4Fitness.net til lovlig bruk. Bruker skal ikke poste eller overføre via Seek4Fitness.net noe materiale som bryter eller overtreder andres rettigheter, som er ulovlig, truende, misbruker, ærekrenker, overtreder private eller offentlige rettigheter, vulgær, obskøn eller på andre måter krenkende, som oppfordrer til kriminelle handlinger, sivil ulydighet eller på noe vis krenker loven, eller som, uten Seek4’s uttrykte tillatelse, inneholder reklame eller på annen måte henviser til produkter og tjenester. Bruker har ikke på noe vis adgang til å hindre bruken av Seek4Fitness.net for andre Brukere. Bruker skal ikke benytte Seek4Fitness.net til å reklamere eller utføre andre kommersielle handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, å invitere andre brukere til å benytte konkurrerende on-line tjenester. Kun profesjonelle profiler kan ta kommersielle initiativ.

  2. Seek4Fitness.net inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale (copyright), varemerker (trademark) og annen merkebeskyttet informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, software, foto, video, grafikk, musikk og lyd, og ellers er hele innholdet av Seek4Fitness.net opphavsrettslig beskyttet som en samlet enhet under internasjonale rettighets-lover. Seek4 eier rettighetene til utvalg, koordinering, arrangement og utdrag av slikt innhold, samt det originale innhold. Bruker har ikke adgang til å endre, publisere, overføre, delta i overdragelse eller salg, lage utdrag av arbeidet, eller på annen måte utnytte noe av innholdet. Bruker kan kun laste ned opphavsrettslig beskyttet materiale til eget bruk. Utenom det som uttrykkelig er tillatt under rettighets-lovverket er ingen kopiering, videredistribuering, publisering eller kommersiell utnyttelse av innholdet tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra Seek4 og rettighetseier. I tilfelle av lovlig kopiering, videredistribuering eller publisering av opphavsrettslig beskyttet materiale skal ingen endring eller fjerning av forfatter, varemerke eller copyright utføres. Bruker er klar over at nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale ikke gir eierrettigheter av noe slag.

  3. Bruker skal ikke laste opp, poste eller på annet vis gjøre tilgjengelig på Seek4Fitness.net noe materiale som er beskyttet under opphavsrettslige lover, varemerker eller andre merkebeskyttelser uten uttrykt tillatelse fra eier, og Bruker er ansvarlig for å finne ut om materialet er opphavsrettslig beskyttet. Bruker er alene ansvarlig for enhver skade som resultat av overtredelse av opphavsrettslig beskyttelse eller eierrettigheter. Ved å legge inn materiale i et offentlig rom på Seek4Fitness.net overdrar Bruker automatisk, eller garanterer at eieren av slikt materiale overdrar til Seek4, en avgiftsfri, ikke tidsbegrenset, ugjenkallelig og ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere slikt materiale (delvis eller i sin helhet) og/eller innarbeide det i annet arbeide i enhver form, media eller teknologi - ukjent eller under utvikling, for hele den periode som en rettighet er tilknyttet slikt materiale. Bruker gir også andre Brukere tillatelse til å aksessere, studere, lagre eller reprodusere materialet for den Brukers personlige bruk. Bruger gir herved Seek4 retten til å endre, kopiere, publisere og distribuere ethvert materiale som Bruker har gjort tilgjengelig på Seek4Fitness.net.

  4. De foregående bestemmelser i kapittel 5 gjelder Seek4, deres samarbeidspartnere og tilknyttede interesser, tredje parts leverandører og lisensinnehavere, hvor hver av dem har rett til å hevde slike rettigheter direkte eller på egne vegne.

 9. BRUKEN AV TJENESTER

 10. Tjenestene kan inneholde e-mail tjenester, oppslagstavle-tjenester, chat områder, nyhetsgrupper, forum, on-line samfunn, personlige web-sider, kalendre, fotoalbum, fil-lagringsområder og/eller andre meldings- eller kommunikasjonstjenester som tillater Bruker å kommunisere med andre (hver av disse er en "Kommunikasjonstjeneste", eller samlet "Kommunikasjonstjenester"). Bruker sier seg enig i å kun bruke Kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta meldinger og materiale av passende karakter, og så langt mulig relatert til den gitte Kommunikasjonstjenesten. Som eksempel, men ikke begrenset til, sier Bruker seg ved bruk av kommunikasjonstjenestene enig i å ikke:

  • Bruke Kommunikasjonstjenestene i forbindelse med brukerundersøkelser, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, søppel e-mail, spam eller på annen måte mangfoldiggjøre meldinger (kommersielt eller annet).

  • Ærekrenke, misbruke, forulempe, forfølge, true eller på annen måte bryte loven, som andres rettigheter til privatliv og publisitet.

  • Publisere, poste, laste opp, distribuere eller spre noen form for upassende, ærekrenkende, obskøne, uanstendige eller ulovlige emner, navn, materiale eller informasjon.

  • Laste opp, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale beskyttet av opphavsrettslover, inkludert som eksempel, men ikke begrenset til, copyright- eller merkevarelover (eller rettigheter til privatliv og publisitet) uten at Bruker selv eier eller kontrollerer rettighetene dertil eller har mottatt alle nødvendige tillatelser for det samme.

  • Bruke noe materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenestene på en måte som overtreder rettighetslover, varemerker, patenter, handelshemmeligheter eller annen merkebeskyttelse.

  • Laste opp filer som inneholder virus, Trojanske hester, ormer, tidsbomber, "cancelbots", korrupte filer, eller annen tilsvarende programvare eller programmer som kan skade andres computer drift eller andres eiendom.

  • Reklamere eller tilby salg av gods eller tjenester i forretningshenseende, med mindre Kommunikasjonstjenesten spesifikt tillater slike meldinger.

  • Laste ned filer postet av en annen Bruker av Kommunikasjonstjenesten hvor Bruker vet, eller rimeligvis burde vite, at de ikke kan være lovlig reprodusert, lagt ut, fremstilt og/eller distribuert.

  • Forfalske eller slette rettighets informasjon, så som forfatter attributter, legale eller andre spesifikke merknader eller eierbetegnelser eller merking av opprinnelse eller kilde av programvare eller annet materiale inneholdt i en opplastet fil.

  • Begrense eller forhindre andre Brukere i å benytte Kommunikasjonstjenestene.

  • Krenke retningslinjer som er gjeldende for noen del av Kommunikasjonstjenestene.

  • På noe vis samle inn informasjon om andre, inkludert e-mail adresser.

  • Krenke noen gjeldende lover eller reguleringer.

  • Opprette falsk identitet i den hensikt å villede andre.

  • Bruke, laste ned eller på annen måte kopiere eller skaffe til veie (mot betaling eller ikke) til en person eller enhet brukerkataloger eller annen brukerinformasjon angående Tjenestens brukere.

  Seek4 har ingen plikt til å monitorere Kommunikasjonstjenestene. Imidlertid har Seek4 rett til å gjennomgå alt materiale postet til Kommunikasjonstjenestene og til å slette ethvert materiale etter eget skjønn. Seek4 reserverer seg retten til å stoppe Brukers tilgang til deler eller hele Kommunikasjonstjenesten til enhver tid, uten varsel, og uansett grunn. Seek4 reserverer seg retten til enhver tid å kunne formidle informasjon nødvendig for å oppfylle lover, reguleringer, rettslige prosesser eller myndighetenes forespørsler, eller å endre, avslå posting eller å fjerne enhver informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter Seek4’s eget skjønn.
  Materiale lastet opp til Kommunikasjonstjenestene kan være underlagt begrensinger på bruk, kopiering og/eller distribusjon; Bruker er ansvarlig for å følge slike bruksbegrensninger dersom Bruker laster ned materialet.
  Vær alltid forsiktig når du oppgir personlig identifiserbar informasjon i ethvert Kommunikasjonsforum. Seek4 kontrollerer ikke og står ikke inne for innhold, meldinger eller informasjon funnet i noen Kommunikasjonstjeneste, og derfor fraskriver Seek4 seg spesifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikasjonstjenestene og enhver hendelse som resulterer fra Brukers deltakelse i en Kommunikasjonstjeneste. Representanter og verter er ikke autoriserte Seek4 talspersoner, og deres syn reflekterer ikke nødvendigvis Seek4’s syn.

 11. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET

 12. Dersom noen av Tjenestene krever at Bruker åpner en konto, må Bruker fullføre registreringsprosessen med å oppgi til Seek4 gyldig, komplett og nøyaktig informasjon som forespurt av registreringsformularet. Bruker skal også velge passord og brukernavn. Bruker er i sin helhet ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten omkring Brukers passord og konto. Videre er Bruker ansvarlig for all aktivitet gjennom Brukers konto. Bruker skal umiddelbart varsle Seek4 i tilfelle uautorisert bruk av Brukers konto eller andre brudd på sikkerheten. Seek4 er ikke ansvarlig for tap som Bruker påføres gjennom andres bruk av Brukers passord eller konto, uansett om Bruker har kjennskap til misbruket eller ikke. Derimot kan Bruker holdes ansvarlig for tap påført Seek4 eller annen part på grunn av andres misbruk av Brukers konto eller passord. Bruker kan ikke på noe tidspunkt benytte andres konto, uten uttrykkelig tillatelse fra kontoeier.

 13. MERKNADER SPESIFIKK TIL PROGRAMVARE TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET

 14. Enhver programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra Tjenestene ("Programvare") er opphavsrettslig beskyttet arbeid fra Seek4 og/eller dennes leverandører. Bruk av Programvare er under kontroll av betingelsene for sluttbrukers lisens avtale, om denne foreligger, som supplerer eller inngår i Software ("Lisensavtale"). En sluttbruker kan ikke installere noen Programvare som er vedlagt eller har inkludert en Lisensavtale, med mindre han eller hun først godtar Lisensavtale betingelsene. Programvare er tilgjengelig for nedlasting kun for sluttbrukere i henhold til Lisensavtalen. Enhver reproduksjon eller videredistribusjon av Programvare som ikke er i henhold til Lisensavtalen er uttrykkelig forbudt ved lov, og kan resultere i betydelige sivile og kriminelle straffer. Overtredelse vil bli rettsforfulgt i full utstrekning.

  UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, SÅ ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVARE TIL ENHVER SERVER ELLER LOKASJON FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUERING FORBUDT, MED MINDRE SLIK REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON ER UTTRYKKELIG TILLAT GJENNOM PROGRAMVARENS LISENSAVTALE. PROGRAMVAREN ER GARANTERT, OM I DET HELE TATT, KUN GJENNOM BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. UTENOM DET SOM ER GARANTERT I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER SEEK4 SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG FORHOLD VEDRØRENDE OMSETNING, UANSETT UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVLIG EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL, HJEMMEL ELLER ANNEN BRUK.

  SOM EN SERVICE KAN SEEK4, SOM EN DEL AV TJENESTENE ELLER PROGRAMVAREPRODUKTENE, GJØRE TILGJENGELIG VERKTØY FOR BRUK OG/ELLER NEDLASTING.

  SEEK4 GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN AV RESULTATER ELLER PRODUKTER SOM FREMKOMMER AV BRUKEN AV SLIKE VERKTØY. VÆR SNILL OG RESPEKTER ÅNDSRETTIGHETENE TIL ANDRE NÅR DU BRUKER VERKTØY SOM ER GJORT TILGJENGELIG VIA TJENESTENE.

 15. MERKNADER ANGÅENDE TILGJENGELIGE DOKUMENTER PÅ WEBSIDEN

 16. Tillatelse gis herved til å bruke Dokumenter fra Tjenestene (som rapporter, presseoppslag, logoer, dataark og FAQs), gitt at (1) copyright bestemmelsene nedenfor er med i alle kopier og at denne tillatelsen er inkludert, (2) bruken av slike Dokumenter fra Tjenestene er for informativ og ikke-kommersiell eller personlig bruk og ikke vil bli kopiert eller postet på noe nettverk eller formidlet i noe media, og (3) ingen modifikasjoner gjøres på Dokumentene.

  Akkrediterte utdanningsinstitusjoner, som universiteter og høyskoler, kan laste ned og kopiere Dokumentene for distribusjon i klasserom. Distribusjon utenfor klasserom krever skriftlig tillatelse. Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt ved lov, og kan føre til betydelig sivil og kriminell straff. Overtredelse vil bli rettsforfulgt.

  SEEK4 OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN HENTYDNINGER ANGÅENDE NYTTEVERDIEN AV INFORMASJONEN I DOKUMENTENE ELLER RELATERT GRAFIKK PUBLISERT SOM EN DEL AV TJENESTENE.  ALLE DOKUMENTER OG RELATERT GRAFIKK TILBYS "SOM DE ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG.  SEEK4 OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL INFORMASJONEN I DOKUMENTENE, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG FORHOLD VEDRØRENDE OMSETNING, UANSETT UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVLIG EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL, HJEMMEL ELLER ANNEN BRUK.  IKKE PÅ NOE VIS KAN SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER GJØRES ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADE ELLER NOEN SKADE I DET HELE TATT SOM RESULTAT AV TAP AV BRUKSMULIGHET, DATA ELLER PROFITT, UANSETT OM DET SKJER SOM FØLGE AV KONTRAKTSGITT HANDLING, SKJØDESLØSHET ELLER ANNEN SKADELIG HANDLING, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER TILGJENGELIGHETEN AV INFORMASJON FRA TJENESTENE.
  DOKUMENTENE OG RELATERT GRAFIKK PUBLISERT PÅ TJENESTENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER SKRIVEFEIL.  OPPDATERINGER VIL PERIODISK BLI GJORT AV INFORMASJONEN I DOKUMENTENE.  SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER KAN TIL ENHVER TID GJØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER I PRODUKTENE OG/ELLER PROGRAMMENE BESKREVET I DOKUMENTENE.

 17. BEMERKNINGER ANGÅENDE PROGRAMVARE, DOKUMENTER, RETNINGSLINJER OG TJENESTER TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET.

 18. IKKE PÅ NOE VIS KAN SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER GJØRES ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADE ELLER NOEN SKADE I DET HELE TATT SOM RESULTAT AV TAP AV BRUKSMULIGHET, DATA ELLER PROFITT, UANSETT OM DET SKJER SOM FØLGE AV KONTRAKTSGITT HANDLING, SKJØDESLØSHET ELLER ANNEN SKADELIG HANDLING, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER TILGJENGELIGHETEN AV PROGRAMVARE, DOKUMENTER, TJENESTER, ELLER MANGELEN PÅ TJENESTER, ELLER INFORMASJON TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

 19. MATERIALE GJORT TILGJENGELIG FOR SEEK4 ELLER POSTET TIL EN AV DENS WEBSIDER

 20. Seek4 hevder ikke eierskap til materiale som Bruker gjør tilgjengelig for Seek4 (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller poster, opplaster, eller på annet vis legger inn til en Tjeneste eller assosierte tjenester for gjennomsyn av publikum generelt, eller medlemmer av et offentlig eller privat samfunn, (hvert av disse et eller flere "Innlegg"). Vær klar over at Bruker ved å poste, laste opp, legge inn eller gjøre tilgjengelig Brukers Innlegg, så gir Bruker Seek4, dens tilknyttede selskaper og nødvendige underlisenshavere, tillatelse til å benytte Brukers Innlegg i forbindelse med driften av deres Internett forretninger (inkludert, men ikke begrenset til, alle Seek4 tjenester), inkludert, men ikke begrenset til, lisensrettigheter til:  kopiering, distribuering, overføring, offentlig fremvisning, offentlig bruk, reproduksjon, endringer, oversettelse og reformattering av Brukers Innlegg, å publisere Brukers navn i forbindelse med Brukers Innlegg; og retten til å underlisensiere  slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene.
  Det vil ikke bli utbetalt noen kompensasjon i forbindelse med Brukers Innlegg. Seek 4 er ikke forpliktet til å poste eller bruke noen Innlegg som Bruker har fremskaffet, og Seek4 kan til enhver tid fjerne ethvert Innlegg etter eget skjønn. Ved å poste et Innlegg garanterer Bruker at han eier, eller på annen måte kontrollerer, alle rettigheter til Brukers Innlegg som beskrevet i disse Brukerbetingelsene, uten begrensninger, at han har alle nødvendige rettigheter til å fremlegge, poste, laste opp eller legge inn Innlegget.
  I tillegg til garanti og klargjøring ovenfor, vil Bruker når han eller hun poster et Innlegg som inneholder bilder, fotografier, illustrasjoner eller på annen måte er helt eller delvis grafisk ("Bilder"), garantere at:

  (a) Bruker er eier av copyright for slike Bilder, eller at rettighetshaver har gitt Bruker tillatelse til å bruke Bildene eller ethvert innhold og/eller bilde inneholdt i Bildene i henhold til Brukers bruk og ellers som tillatt av disse Brukerbetingelsene og Tjenestene. (b) Bruker har de nødvendige rettigheter til å videregi lisenser og underlisenser som beskrevet i disse Brukerbetingelsene, og (c) at hver person som er avbildet i slike Bilder, om noen, har gitt samtykke til bruken av Bildene som beskrevet i disse Brukerbetingelsene, inkludert, som eksempel, og ikke begrenset til, distribusjon, offentlig framvisning og reproduksjon av slike Bilder.

  Ved å poste Bilder, gir Bruker tillatelse for (a) alle medlemmer av Brukers private samfunn (for hvert slikt Bilde tilgjengelig for medlemmer av et slikt privat samfunn), og/eller (b) offentligheten (for hvert slikt Bilde tilgjengelig hvor som helst på Tjenestene, utenom et privat samfunn), til å bruke Brukers Bilder i forbindelse med bruk som tillatt i disse Brukerbetingelsene, på alle Tjenester (inkludert, som eksempel, og ikke begrenset til, utskrifter og gaver som inkluderer slike Bilder), og inkludert, uten begrensing, en ikke-eksklusiv, verdensomspennede, royalty-fri lisens for: kopiering, distribusjon, overførsel, offentlig framvisning, offentlig benyttelse, reproduksjon, endring, oversettelse og reformattering av Brukers Bilder uten å knytte Brukers navn til slike Bilder, og retten til å underlisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene. Lisensene som gitt i de foregående setninger for et Bilde vil termineres på det tidspunkt Bruker fjerner et slikt Bilde fra Tjenestene, gitt at en slik terminering ikke påvirker noen lisens gitt i forbindelse med slikt Bilde i forkant av det tidspunktet Bruker fjerner Bildet. Det vil ikke bli betalt noen kompensasjon med tanke på bruk av Brukers Bilder.

 21. FRASKRIVELSE AV GARANTI, BEGRENSNING AV ANSVAR

  1. BRUKER GÅR UTTRYKKELIG MED PÅ AT BRUKEN AV SEEK4FITNESS.NET ER PÅ BRUKERS EGET ANSVAR.  HVERKEN SEEK4, DENS SAMARBEIDSPARTNERE ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE ANSATTE, AGENTER, TREDJEPARTS LEVERANDØRER ELLER LISENSHAVERE GARANTERER AT SEEK4FITNESS.NET ALDRI VIL BLI UTSATT FOR AVBRUDD ELLER ER FEILFRI;  VIDERE GIR DE INGEN GARANTI I FORHOLD TIL RESULTATER OPPNÅDD VED Å BRUKE SEEK4FITNESS.NET, ELLER TIL NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER INNHOLD I NOEN INFORMASJON, TJENESTE ELLER VARE SOM TILBYS GJENNOM SEEK4FITNESS.NET.

  2. SEEK4FITNESS.NET TILBYS PÅ EN "SOM DEN ER" BASIS UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UANSETT UTTRYKT ELLER ANTATT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR HJEMMEL ELLER ANTATTE GARANTIER FOR OMSETNING ELLER FITNESS FOR EN SPESIELL HENSIKT, UTOVER DE GARANTIER SOM ER INKLUDERT AV OG  MED DE UNNTAKELSER, RESTRIKSJONER ELLER MODIFIKASJONER UNDER DE LOVER SOM GJELDER DENNE AVTALE.

  3. DENNE FRASKRIVELSE AV ANSVAR GJELDER ENHVER ØDELEGGELSE ELLER SKADE FORÅRSAKET AV HVILKEN SOM HELST FEIL UTØVELSE, FEILTAGELSE, UTELATELSE, AVBRYTELSE, SLETTELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, COMPUTER VIRUS, KOMMUNIKASJONSFEIL, TYVERI, ELLER DESTRUERING AV, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, ELLER BRUK AV MAPPER, UANSETT OM DET GJELDER BRUDD AV KONTRAKT, SKADELIG OPPFØRSEL, SKJØDESLØSHET, ELLER NOEN SOM HELST ANNEN HANDLING.  BRUKEREN GODKJENNER KONKRET AT SEEK4 IKKE ER ANSVARLIG FOR ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER FRA ANDRE BRUKERE ELLER TREDE PART, OG AT RISIKOEN FOR SKADER FRA DET FOREGÅENDE LIGGER HELT OG FULLT HOS BRUKER.

  4. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL SEEK4, ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET INVOLVERT I UTVIKLING, PRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON AV SEEK4FITNESS.NET ELLER SEEK4 PROGRAMVARE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, UHELL, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFF, SOM FØLGE AV BRUKEN ELLER FRA MANGEL PÅ EVNER TIL Å BRUKE SEEK4FITNESS.NET.  BRUKER GODKJENNER HERVED AT BESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET GJELDER ALT INNHOLD PÅ SEEK4FITNESS.NET OMRÅDET.

  5. I TILLEGG TIL BETINGELSENE OVENFOR ER HVERKEN SEEK4 ELLER DENS SAMARBEIDSPARTNERE, INFORMASJONSTILBYDERE ELLER INNHOLDS-PARTNERE ANSVARLIG, UNDER NOEN OMSTENDIGHET OG UANSETT ÅRSAK ELLER VARIGHET, FOR NOEN FEIL, UNØYAKTIGHET, UTELATELSE ELLER ANNEN DEFEKT I, ELLER UNØYAKTIGHET ELLER FEILAKTIGHET I INFORMASJONEN FUNNET I SEEK4FITNESS.NET, ELLER FOR NOEN FORSINKELSE ELLER AVBRUDD I OVERFØRING AV INFORMASJONEN.  INGEN AV DE FOREGÅENDE ER ANSVARLIG FOR NOE TREDJEPARTS KRAV ELLER TAP AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT PROFITT, STRAFFERETTSLIGE KRAV ELLER FØLGESKADER.

  6. I FORKANT AV AKSJEHANDEL ANBEFALES BRUKERE Å INNHENTE RÅD FRA AKSJEMEGLER ELLER ANNEN FINANSIELL INSTITUSJON FOR Å FÅ BEKREFTET PRISER OG ANNEN INFORMASJON.  SEEK4, DENS SAMARBEIDSPARTNERE,  INFORMASJONSTILBYDERE ELLER INNHOLDS-PARTNERE HOLDER INTET ANSVAR FOR AVGJØRELSER SOM GJELDER INVESTERINGER BASERT PÅ INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG VIA SEEK4.  HVERKEN SEEK4, DENS SAMARBEIDSPARTNERE,  INFORMASJONSTILBYDERE ELLER INNHOLDS-PARTNERE GARANTERER TIDSPERSPEKTIV, NØYAKTIGHET ELLER KOMPLETT INFORMASJON.  I TILLEGG ER DER INGEN GARANTIER TIL RESULTATER OPPNÅDD FRA BRUKEN AV INFORMASJONEN.

  7. FORCE MAJOR - INGEN PART ER ANSVARLIG FOR NOEN FEIL ELLER FORSINKELSER SOM SKYLDES OMSTENDIGHETER UTENFOR DENS RIMELIGE KONTROLL, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, HANDLINGER FRA GUD, KRIG, OPPRØR, HANDELSBOIKOTT, HANDLINGER FRA SIVILE ELLER MILITÆRE AUTORITETER, BRANN, FLOM, ULYKKER, NEDETID PÅ TJENESTER SOM FØLGE AV UTSTYRSFEIL OG/ELLER PROGRAMVAREFEIL OG/ELLER TELEKOMMUNIKASJONSFEIL, STRØMBRUDD, NETTVERKSFEIL, FEIL FRA TREDEPARTS TJENESTETILBYDER (INKLUDERT TILBYDERE AV INTERNETT TJENESTER OG TELEKOMMUNIKASJON).  PARTEN SOM UTSETTES FOR EN SLIK HENDELSE SKAL VARSLE DE ANDRE PARTER INNENFOR MAKSIMUM FEMTEN (15) DAGER FRA HENDELSESTIDSPUNKT.  YTELSEN FRA DENNE AVTALEN SKAL DA SUSPENDERES SÅ LENGE SOM EN SLIK HENDELSE HINDRER DEN BERØRTE PART I Å UTFØRE SINE PLIKTER UNDER DENNE AVTALEN.

 22. LENKER TIL TREDJEPARTS SIDER

 23. LENKENE I DETTE OMRÅDET VIL TILLATE DEG Å FORLATE SEEK4 SITT OMRÅDE.  LENKEDE OMRÅDER ER IKKE UNDER KONTROLL AV SEEK4 OG SEEK4 ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET PÅ NOEN LENKET SIDE ELLER NOEN LENKE FRA EN LENKET SIDE, ELLER NOEN ENDRINGER ELLER OPPDATERINGER GJORT PÅ SLIKE SIDER.  SEEK4 ER IKKE ANSVARLIG FOR WEB LISTER ELLER NOEN FORM FOR OVERFØRING MOTTATT FRA EN LENKET SIDE.  SEEK4 HOLDER DISSE LENKER KUN SOM ET TILBUD TIL DEG, OG DET AT EN LENKE ER INKLUDERT IMPLISERER IKKE NOEN FORM FOR GODKJENNELSE AV OMRÅDET FRA SEEK4.

  Seek4 er en distributør (og ikke utgiver) av innhold utgitt av tredje part og Brukere. Derfor har Seek4 ikke mer redaksjonell kontroll over slikt innhold enn et offentlig bibliotek, en bokhandel eller en aviskiosk. Enhver mening, råd, utsagn, tjeneste, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjepart, inkludert informasjonstilbydere, Brukere eller andre brukere av Seek4Fitness.net, tilhører aktuelle forfatter(e) eller distributør(er) og ikke Seek4. Hverken Seek4 eller noen tredjepartstilbyder av informasjon garanterer nøyaktig, komplett eller nytteverdi av noe innhold, heller ikke omsettelighet eller egnethet til noen spesiell hensikt.
  I mange tilfeller vil innhold tilgjengelig via Seek4Fitness.net representere meninger og vurderinger til den respektive informasjonstilbyder, Bruker, eller andre brukere som ikke har kontrakt med Seek4. Seek4 er ikke ansvarlig for nøyaktighet eller troverdighet for noen mening, råd eller utsagn gitt på Seek4Fitness.net fra noen andre enn autoriserte talsmenn ansatt hos Seek4 som uttaler seg på vegne av sin posisjon. Ikke på noen måte er Seek4 ansvarlig for noe tap eller skade forårsaket av at Bruker stoler på informasjon tilegnet seg gjennom Seek4Fitness.net. Det er Brukers ansvar å vurdere nøyaktighet, helhet eller nytteverdi av informasjon, meninger, råd eller annet innhold tilgjengelig gjennom Seek4. Vær snill og søk profesjonelle, relevante råd angående vurdering av spesifikk informasjon, meninger, råd eller annet innhold.

 24. POLITIKK FOR UOPPFORDREDE TILBUD OM IDEER

 25. HVERKEN SEEK4 ELLER NOEN AV DENS ANSATTE VIL AKSEPTERE ELLER VURDERE UOPPFORDREDE IDEER, INKLUDERT FORSLAG OM NYE KAMPANJER, NY REKLAME, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROSESSER, MATERIALE, MARKEDSPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVN.  VÆR SNILL OG IKKE SEND NOEN ORIGINALE KREATIVE PLANER, PRØVER, DEMOS ELLER ANNET ARBEIDE.  HENSIKTEN MED DENNE POLITIKKEN ER Å UNNGÅ POTENSIELLE MISFORSTÅELSER OG KRANGLER NÅR SEEK4 SINE PRODUKTER ELLER MARKEDSSTRATEGIER KAN HA LIKHETER MED IDEER SENDT INN TIL SEEK4.  SÅ VÆR SNILL OG IKKE UOPPFORDRET SEND IDEER TIL SEEK4 ELLER NOEN PERSONER HOS SEEK4.  DERSOM DU, TIL TROSS FOR AT VI IKKE ØNSKER Å MOTTA DINE IDEER OG MATERIALE, ALLIKEVEL SENDER DEM, VÆR KLAR OVER AT SEEK4 IKKE GIR NOEN GARANTIER FOR AT DINE IDEER OG DITT MATERIALE BLIR BEHANDLET KONFIDENSIELT ELLER SOM MERKEBESKYTTET.

 26. OVERVÅKNING

 27. Seek4 har rett til, men ikke plikt til, å overvåke innholdet på Seek4Fitness.net, inkludert chatterom, forum, e-mail, bilder, video, dokumenter, både private og offentlige, for å fastslå at de er i samsvar med denne Avtalen og andre driftsregler etablert av Seek4 og for å tilfredstille lover, reguleringer og autoriserte offentlige forespørsler. Seek4 har etter egen vurdering rett til å endre, nekte å poste eller å slette ethvert materiale gjort tilgjengelig eller postet på Seek4fitness.net. Uten å begrense det foregående, har Seek4 rett til å fjerne ethvert materiale som Seek4 etter egen vurdering finner at bryter med bestemmelsen i avtalen eller på annen måte finner utilbørlig.

 28. ERSTATNING

 29. Bruker sier seg enig i å beskytte, erstatte og holde skadefri Seek4, dens samarbeidspartnere og deres respektive ledere, tjenestemenn, ansatte og agenter fra ethvert krav og kostnader, inkludert advokatsalærer, som kan utledes fra bruken av Seek4 av Bruker eller Brukers Konto.

 30. AVSLUTNING

 31. Både Seek4 og Bruker kan avslutte denne Avtalen til enhver tid. Uten å begrense det foregående har Seek4 rett til å umiddelbart avslutte Brukers Konto i tilfelle av handlinger fra Bruker som Seek4, etter egen vurdering, finner uakseptable, eller i tilfelle av brudd på denne Avtalen.

 32. DIVERSE

 33. Denne Avtalen og enhver driftsregel for Seek4Fitness.net etablert av Seek4 inneholder hele avtalen mellom partene med hensyn til denne tittelen, og går foran alle tidligere skrevne eller muntlige avtaler mellom partene med hensyn på slike saker. Denne Avtalen er laget i henhold til internasjonale lover, uten hensyn til konflikter med lover og regler. Ingen fritak fra noen part angående noen åpning eller standardtekst under denne tittel kan anses å være et fritak for noen forutgående eller senere åpning eller standardtekst. Denne kapittel-tittelen er brukt av bekvemmelighetshensyn og gir ingen lovmessig åpning.

 34. COPYRIGHT MERKNAD

 35. Seek4 og dens logoer er merkebeskyttet av Seek4 A/S. Med alle rettigheter. Alle andre merkevarer som opptrer på Seek4 tilhører de respektive eiere.

 36. MERKEVARE

 37. Navn til faktiske bedrifter og produkter som er nevnt her kan være merkevarer til deres respektive eiere. Eksempelbedrifter, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-mail adresser, logoer, folk og hendelser beskrevet her er fiktiv. Ingen assosiasjon til virkelige bedrifter, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-mail adresser, logoer, folk og hendelser er tilsiktet.

Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er krevet her er reservert.
Hvis du har noen spørsmål til denne "Betingelser for bruk avtalen", eller andre spørsmål, kontakt oss pr. email. 
privacy@seek4.com

Copyright 2007 - Seek4 A/S, All rights reserved.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness