Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Användarvillkor

 
 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

  De tjänster som Seek4 tillhandahåller faller under följande Användarvillkor (AV). Seek4 förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera AV utan att informera Användaren om detta. Den senast uppdaterade versionen av AV erhålls genom att klicka på länken ”Användarvillkor”, som återfinns längst ned på webbsidan.

  1. Denna överenskommelse omfattar per automatik även andra delar som omfattas av Seek4Fitness.net, vilket inkluderar men ej begränsas till, kompletterande avtal och därigenom etablerade villkor (”Kompletterande Villkor”) vilka styr användandet av specifikt material på Seek4Fitness.net och därmed villkoren för Användarens användande av Seek4Fitness.net.
   Genom att använda Seek4s communityn (och därmed ej genom att för första gången läsa dessa användarvillkor) förbinder sig Användaren att följa dess regler och villkor. Rätten att använda Seek4Fitness.net är personlig och kan icke överlåtas. Användaren ansvarar för alla hans/hennes Användarkonton (oavsett valt smeknamn, e-mail konto eller lösenord) och vidare för att försäkra sig om att alla Användarkonton till fullo följer AV. Användaren har ansvar för att säkerställa att eventuella uppgifter om lösenord förblir konfidentiella.

  2. Seek4 har rätt att när som helst ändra eller avsluta vilken som helst del av Seek4Fitness.net, inklusive, men ej begränsat till, innehåll, tillgång och utrustning för tillgång till eller användning av sidan.

 2. ÄNDRADE VILLKOR

 3. Seek4 har rätt att när som helst ändra eller justera de regler och villkor som omfattar Användarens användning av Seek4Fitness.net, eller vilken som helst del av denna, eller att införa nya villkor, vilket innefattar men ej begränsas till, att införa kostnader och avgifter för användande. Dylika ändringar, justeringar, tillägg eller reduceringar kommer att träda i kraft omedelbart efter tillkännagörande genom exempelvis, men ej uteslutande, postande på Seek4Fitness.net, elektronisk eller vanlig post, eller på vilket som helst annat vis som Användaren uppmärksammas. Efter dylikt tillkännagivande anses Användaren, genom att använda Seek4Fitness.net, godkänna och acceptera ändringar, justeringar eller tillägg.

 4. BESKRIVNING AV TJÄNSTER

 5. Seek4 förser genom sin webbtjänst Användaren med tillgång till ett flertal funktioner såsom mail, söktjänst, foto, dokument, fil, möjlighet till nedladdning, kommunikationsforum och produktinformation (sammantaget ”Tjänster”). Tjänsterna, liksom alla uppdateringar av dessa, utökningar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbtjänster, faller under AV.

 6. UTRUSTNING

 7. Användaren är ansvarig för införskaffande, underhåll samt användning av mjukvara eller annan utrustning som behövs för tillgång till eller användning av Seek4Fitness.nets råd eller information, och vidare för alla eventuella kostnader detta medför.

 8. UPPFÖRANDE

  1. Användandet av Seek4Fitness.net skall följa tillämpad lagstiftning. Användaren får ej på Seek4Fitness.net, eller genom sidan, förmedla något material som på något sätt överträder någon annans rättigheter, är olagligt, hotfullt, stötande, förnedrande, som bryter mot lagstiftning gällande rätt till privatliv eller upphovsrätt, är vulgärt, obscent eller på annat sätt stötande, vilket uppmuntrar till brott, civil olydnad eller annat brottsligt beteende,  eller som utan Seek4s godkännande innehåller reklam om produkter eller tjänster. Allt användande som begränsar eller förhindrar en annan Användares möjlighet att använda eller njuta av Seek4Fitness.net är otillåtet. Seek4Fitness.net får ej av Användare användas till att göra reklam eller på annat sätt bedriva kommersiell verksamhet, vilket omfattar men ej begränsas till, att uppmuntra andra Användare att bli medlemmar av andra Internetbaserade informationstjänster som konkurrerar med Seek4. Enbart professionella profiler som ej innehas av privatpersoner får bedriva kommersiell verksamhet.

  2. Seek4Fitness.net innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan information, vilket inkluderar men ej är begränsat till, text, mjukvara, foton, video, grafik, musik och ljud, och allt Seek4Fitness.nets innehåll är sammantaget upphovsrättsskyddat genom internationell lagstiftning. Seek4Fitness.net äger upphovsrätten till valet, samordningen, organiseringen samt utökandet av dylikt innehåll, såväl som originalmaterial.
   Användare får ej modifiera, publicera, vidarebefordra, delta i överföring eller försäljning, skapa plagiat, eller på annat sätt exploatera innehållet, vare sig som helhet eller delar därav. Upphovsrättsskyddat material får enbart nedladdas för personligt bruk. Förutom där upphovsrättslagen tydligt klargör att det är tillåtet, är kopiering, redistribution, vidarebefordring, publicering eller kommersiellt utnyttjande av nedladdat material ej tillåtet utan uttryckt godkännande av Seek4 samt ägaren av upphovsrätten. I de fall tillåten kopiering, vidarebefordring eller publicering av upphovsrättsskyddat material äger rum, får inga ändringar i författarinformation, varumärkesinformation eller upphovsrättsvillkor, göras. Nedladdning av upphovsrättsskyddat material innebär inte att Användaren har äganderätt till detta

  3. Användaren får inte ladda upp, posta eller på annat sätt dela med sig material skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan äganderätt på Seek4Fitness utan uttryckt godkännande av innehavaren av upphovsrätten, varumärkesrätten eller annan äganderätt. Det är Användarens ansvar att det material som delas ej omfattas av upphovsrätt. Användaren är ensamt ansvarig för alla eventuella skador som orsakats av överträdelse av upphovs- eller egendomssrätt. Genom att bidra med offentligt material till Seek4Fitness.net tillåter eller garanterar Användaren att ägaren av detta material klart uttryckt att Seek4 har rätt till att kostnadsfritt, upprepat, oåterkalleligt och icke-exklusivt reproducera, justera, anpassa, publicera, översätta och distribuera detta material (som helhet eller delar därav) över världen och/eller att inkludera det i andra verk av vilken som helst typ, i nu tillgänglig eller i framtiden utvecklad media och teknologi, med hänsyn till den upphovsrättslag som kan komma att omfatta sådant material. Användaren tillåter vidare vilken som helst annan Användare att ha tillgång till samt att se, lagra eller reproducera materialet för denne Användares privatbruk. Användaren ger härmed Seek4 rätten att korrigera, kopiera, publicera och distribuera vilket som helst material som av Användaren görs offentligt på Seek4

  4. De villkor som fastställs i sektion 5 omfattar Seek4, dess samarbetspartners, dotterbolag samt tredje part vilka alla har rätt att hävda samt driva igenom dessa direkt eller å egna vägar.

 9. ANVÄNDANDE AV TJÄNSTER

 10. Tjänsterna kan innefatta e-mail tjänster, bulletinboards, chat, nyhetsgrupper, forum, communityn, personliga webbsidor, kalendrar, fotoalbum, uppladdade filer och/eller andra meddelande- och kommunikationsverktyg designade för att tillåta Användaren att kommunicera med andra (enskilt ”Kommunikationstjänst” och sammantaget ”Kommunikationstjänster”). Användaren godkänner att använda Kommunikationstjänsterna enbart till att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är passande och, när så sker, relaterat till den specifika Kommunikationstjänsten. Användaren förbinder sig att vid användandet av Kommunikationstjänsten inte exempelvis (dock ej uteslutande):

  • Använda Kommunikationstjänster till enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräpmail, spam, massmeddelanden eller annan icke-efterfrågad mail (kommersiell eller icke)..

  • Vanära, kränka, trakassera, förfölja eller hota någon eller på annat sätt bryta mot andras lagstadgade rättigheter (såsom upphovsrätt samt rätt till privatliv).

  • Publicera, posta, ladda upp, distribuera eller dela något opassande, kränkande, vanärande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information.

  • Ladda upp, eller på annat sätt göra filer som innehåller bilder, foton, mjukvara eller annat material som är skyddat av lagen, tillgängligt. Detta innefattar exempelvis, men dock ej uteslutande, upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning (eller rättigheter gällande privatliv och publicering), såvida Användaren inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har tillåtelse till desamma.

  • Använda något material eller information, inklusive bilder eller foton, som gjorts tillgängliga genom Kommunikationstjänsterna på något som helst sätt som inkräktar på upphovsrätt, varumärke, patent, hemlighetsstämplat material eller annan ägandemässig rättighet tillhörande någon annan.

  • Ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, time bombs, cancelbots, förstörda filer eller liknande mjukvara eller program som kan skada en annan dators operativsystem eller någon annans egendom.

  • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor för kommersiella syften, såvida inte typen av Kommunikationstjänst specifikt tillåter dylika meddelanden.

  • Ladda ned filer som laddats upp av en annan Användare inom Kommunikationstjänsten, vilka Användaren är, eller rimligtvis borde vara, medveten om icke kan vara lagligt kopierade, utförda och/eller distribuerade.

  • Förfalska eller ta bort någon information rörande förfogande av copyright, såsom författares bidrag, meddelanden av juridisk eller annan officiell typ, uppgifter rörande äganderätt, eller uppgifter gällande ursprung eller källhänvisning för mjukvara eller annat material som ingår i en fil som laddas upp.

  • Förhindra eller försvåra användandet av och nöjet i Kommunikationstjänsterna för en annan Användare.

  • Bryta mot eventuella uppföranderegler eller andra anbefallningar inom Kommunikationstjänsterna.

  • Insamla information om andra, inklusive e-mailadresser.

  • Bryta mot regler eller anbefallningar.

  • Skapa en falsk identitet med syftet att missleda andra.

  • Använda, ladda ned eller på annat sätt kopiera, eller erbjuda (vare sig mot eller icke mot betalning) en tredje part upplysningar om medlemmar i Kommunikationstjänsterna, eller annan Användar- eller användningsinformation eller del av det.

  Seek4 har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Oavsett detta reserverar Seek4 sig rätten att ta del av material som postats inom Kommunikationstjänsterna och därtill att ta bort material. Seek4 reserverar sig därtill rätten att avsluta Användarens tillgång till alla eller någon av Kommunikationstjänsterna när som helst, utan att tidigare informera om detta, för vilken som helst anledning. Seek4 reserverar sig rätten att när som helst framvisa information som efterfrågats enligt lagstiftning, i rättslig process eller från regeringen, och att redigera, vägra att posta eller ta bort vilken som helst information.

  Material som laddats upp i Kommunikationstjänsterna kan komma att åtföljas av fastställda begränsningar gällande användning, reproduktion och/eller spridning och Användaren ansvarar för att följa dessa begränsningar vid nedladdning av materialet. Var alltid försiktig då du lämnar ut personlig information i Kommunikationstjänsterna. Seek4 kontrollerar och styr varken innehållet, meddelanden eller information i Kommunikationstjänsterna och Seek4 avsäger sig därför allt ansvar gällande Kommunikationstjänsterna och eventuella händelser som resulterat från deltagande i dessa. Managers och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Seek4, och deras åsikter överensstämmer inte nödvändigtvis med Seek4s åsikter.

 11. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

 12. Om någon av Tjänsterna kräver att Användaren öppnar ett konto måste Användaren vid registrering uppge aktuell, fullständig och korrekt information. Användaren väljer också ett lösenord och ett användarnamn. Användaren ansvarar för att garantera att lösenordet och kontouppgifter förblir konfidentiella. Användaren ansvarar till fullo för alla aktiviteter som äger rum inom dennes konto. Användaren går med på att meddela Seek4 omedelbart om dennes konto utsatts för otillbörligt användande eller andra typer av säkerhetsintrång. Seek4 ansvarar ej för eventuell förlust orsakat av otillbörligt användande av en Användares lösenord eller konto, vare sig Användaren varit medveten om detta eller ej.

  Användaren kan hållas ansvarig för förluster åsamkat Seek4 eller tredje part för otillbörligt användande av Användarens konto eller lösenord. Användaren får inte använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren

 13. VILLKOR GÄLLANDE MJUKVARA PÅ WEBBSIDAN

 14. All mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från Tjänsterna (”Mjukvara”) är upphovsrättsskyddat av Seek4 och dess leverantörer. Användandet av mjukvara faller under villkoren som återfinns i slutet av licensvillkoren, om så är aktuellt, och är inkluderade i Mjukvara (”Licensvillkor”). Användare har ej möjlighet att installera mjukvara som åtföljs av, eller inkluderar, Licensvillkor, såvida denna ej än accepterat Licensvillkoren.  Nedladdning av Mjukvara kan ske enbart i enlighet med Licensavtalet. All reproduktion och distribution av Mjukvara som ej följer Licensavtalet är uttryckligen förbjudet enligt lag, och kan resultera i allvarliga straff. Överträdare av villkoren kommer att beläggas med hårdast möjliga straff.

  UTAN ATT BEGRÄNSA VAD SOM TIDIGARE KLARGJORTS ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV MJUKVARA TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION FÖRBJUDEN, SÅVIDA INTE DYLIK REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS I LICENSAVTALET SOM MEDFÖLJER AKTUELL MJUKVARA. GARANTIN FÖR MJUKVARA, OM SÅDAN FINNS, FÖLJER VILLKOREN I LICENSAVTALET OCH SEEK4 FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR RÖRANDE MJUKVARAN. DETTA INKLUDERAR ALLA GARANTIER OCH VILLKOR RÖRANDE SALUFÖRING, VARE SIG UTTRYCKT, ANTYDD ELLER LAGSTADGAD, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TITEL SAMT ÖVERTRÄDELSER. TILL FÖRMÅN FÖR DIG KAN SEEK4 INKLUDERA TILLGÅNG TILL VERKTYG FÖR NEDLADDNING, I TJÄNSTERNA ELLER MJUKVARA. SEEK4 LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN AV DE RESULTAT ELLER DEN PRODUKTION SOM UPPNÅS GENOM ANVÄNDNINGEN AV NÅGRA SÅDANA VERKTYG. VÄNLIGEN RESPEKTERA ANDRAS IMMATERIELLA EGENDOM VID ANVÄNDANDET AV DE VERKTYG SOM FINNS TILLGÄNGLIGA GENOM TJÄNSTERNA.

 15. VILLKOR GÄLLANDE DOKUMENT SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBSIDAN

 16. Du har tillåtelse att använda Dokument (såsom blanka papper, pressmeddelanden, logotyper, datasidor samt FAQs) från Tjänsterna under förutsättning att (1) upphovsrättsbeskedet nedan är synligt på alla kopior och att både upphovsrättbeskedet och denna information om tillåtelse är synlig, (2) användningen av Dokument från Tjänsterna enbart sker i informationsmässiga och icke-kommersiella syften och att dessa inte kopieras eller postas på någon nätverksansluten dator eller framvisad i någon typ av media, samt (3) att inga ändringar görs i Dokumenten. Erkända utbildningsinstitutioner såsom universitet och högskolor har tillåtelse att ladda ned samt kopiera Dokument för distribution i klassrum. Distribution utanför klassrum kräver skriftligt tillstånd. All annan användning är uttryckligen förbjuden i lag och kan resultera i allvarliga straff. Överträdare av villkoren kommer att beläggas med hårdast möjliga straff.

  SEEK4 OCH DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER ANSVARAR EJ FÖR LÄMPLIGHETEN AV INNEHÅLLET I DOKUMENT OCH GRAFIK SOM FÖR VILKET SOM HELST SYFTE PUBLICERAS INOM TJÄNSTERNA. ALLA DYLIKA DOKUMENT OCH GRAFIK TILLHANDAHÅLLS SOM DE ÄR, UTAN GARANTI. SEEK4 OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALL GARANTI OCH VILLKOR GÄLLANDE DENNA INFORMATION, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR RÖRANDE SALUFÖRING, VARE SIG UTTRYCKT, ANTYDD ELLER LAGSTADGAD, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TITEL SAMT ÖVERTRÄDELSER. SEEK4 OCH DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER NÅGRA SOM HELST ÖVRIGA SKADOR, SOM ORSAKATS AV FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRTJÄNST, VARE SIG SÅDAN ORSAKATS AV UTTRÄDE ELLER FÖRSUMMELSE I FÖRBINDELSE MED ANVÄNDNING AV INFORMATION SOM GJORTS TILLGÄNGLIG GENOM TJÄNSTERNA.  

  DOKUMENT SAMT RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERATS INOM TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TEXTFEL. INFORMATIONEN DÄRI ÄNDRAS PERIODISKT ÅTERKOMMANDE. SEEK4 OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST UTFÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR I DE HÄR BESKRIVNA PRODUKTER(NA) OCH PROGRAM(MEN).

 17. VILLKOR GÄLLANDE MJUKVARA, DOKUMENT, RIKTLINJER OCH TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA PÅ SIDAN

 18. SEEK4 OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKT ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER NÅGRA SOM HELST ÖVRIGA SKADOR, SOM ORSAKATS AV FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRTJÄNST, VARE SIG SÅDAN ORSAKATS AV UTTRÄDE ELLER FÖRSUMMELSE I FÖRBINDELSE MED ANVÄNDNING AV MJUKVARA, DOKUMENT, UNDERHÅLL AV TJÄNSTER ELLER MISSLYCKANDE ATT TILLHANDAHÅLLA DESAMMA, ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA.

 19. MATERIAL SOM POSTATS PÅ ELLER BIDRAGITS MED TILL SEEK4 ELLER NÅGON AV DESS SIDOR

 20. Seek4 hävdar ej äganderätt av material som Användare bidragit med till Seek4 (detta inkluderar feedback och förslag). Seek4 hävdar ej heller äganderätt över material som postats, laddats upp eller på skickats in till Tjänsterna eller dess relaterade sidor, med syfte att framvisas för allmänheten, eller med medlemmar av någon allmän eller privat community (”Bidrag”). Genom att posta, ladda upp eller lämna Bidrag tillåter Användaren Seek4, dess dotterbolag och licensierade partners att använda Användarens Bidrag i dess Internetverksamhet (detta inkluderar, utan undantag, alla Seek4s Tjänster). Detta inkluderar, utan undantag, licensierad rätt att: kopiera, distribuera, vidarebefordra, visa för allmänheten, reproducera, redigera, översätta och omformatera Användarens Bidrag; att publicera Användarens namn tillsammans med Användarens Bidrag, samt rätten att ge vilken som helst leverantör av Tjänsterna licensierad rätt att göra detsamma.

  Användares Bidrag kommer ej att kompenseras. Seek4 är ej skyldiga att posta eller använda Användares Bidrag och Seek4 kan ta bort ett Bidrag när som helst. Genom att posta ett Bidrag garanterar Användaren att denne äger eller på annat sätt har kontroll alla rättigheter till Bidraget, såsom beskrivet i dessa Användarvillkor. Detta inkluderar alla de rättigheter som krävs för att Användaren ska kunna bidra med, posta, ladda upp eller skicka in material till Tjänsterna.

  Förutom den ovannämna garantin, garanterar Användaren genom att posta ett Bidrag som innehåller bilder, fotografier eller som på annat vis är fullständigt eller delvis grafiska (”Bilder”) att:

  (a) Användaren innehar copyright av dessa Bilder, eller att copyrightinnehavaren av dessa Bilder har gett Användaren tillåtelse att använda Bilderna samt eventuellt innehåll i dessa, på ett sätt som överensstämmer med Användarens syfte och tillvägagångssätt, och som vidare överensstämmer med Användarevillkoren samt villkoren gällande Tjänsterna.

  (b) Användaren har rätt till materialet på så sätt att det överensstämmer med de villkor gällande licensiering beskrivna i Användarvillkoren och (c) att envar person avbildad i Bilder har uttryckt godkännande för användning av Bilder såsom beskrivet i dessa Användarvillkor och ej motsäger sig distribution, framvisning för allmänheten eller reproduktion av Bilder. Genom att posta bilder tillåter Användaren (a) alla medlemmar av Användarens privata community (för envar bild tillgänglig för medlemmar av dylik privat community) och/eller allmänheten (för envar bild tillgänglig inom Tjänsterna, men dock ej i en privat community), och/eller (b) för allmänheten (för envar bild inom Tjänsterna, men dock ej i en privat community), att Användarens Bilder får användas i enlighet med Användarvillkoren och villkoren för Tjänsterna (vilket inkluderar som exempel, men dock ej uteslutande, utskrifter samt gåvor vilka inkluderar Bilderna), och som utan begränsningar inkluderar obegränsad, internationell, royaltybefriad licens att: kopiera, distribuera, skicka in, framvisa för allmänheten, reproducera, redigera, översätta samt omformatera Användarens Bilder utan att tillfoga Användarens namn till Bilderna, samt rätten att överföra dylika rättigheter till leverantörer inom Tjänsterna. De licenser som tillåts genom ovannämnda villkor upphävs då Användaren tar bort Bilder från Tjänsterna, under förutsättning att borttagandet inte påverkar licenser tillhörande bilderna innan dess att bilderna borttages. Ingen kompensation erhålles för användning av Användares Bilder.
 21. AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK GÄLLANDE GARANTI: BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHETER

  1. ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT ANVÄNDANDET AV SEEK4FITNESS.NET SKER PÅ EGEN RISK. SEEK4, DESS SAMARBETSPARTNER, ANSTÄLLDA, TREDJE PART ELLER LICENSINNEHAVARE GARANTERAR ATT SEEK4FITNESS.NET KOMMER ATT VARA UTAN DRIFTSAVBROTT  ELLER FRI FRÅN FEL: EJ HELLER LÄMNAR DE GARANTIER GÄLLANDE RESULTAT FRÅN ANVÄNDANDET AV SEEK4FITNESS.NET ELLER GÄLLANDE RIKTIGHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER INNEHÅLLET I INFORMATION, TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV SEEK4FITNESS.NET.

  2. SEEK4FITNESS.NET TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTALADE ELLER ANTYDDA, VILKET INKLUDERAR MEN EJ BEGRÄNSAS TILL: GARANTIER GÄLLANDE TITLAR ELLER ANTYDDA GARANTIER GÄLLANDE MÖJLIGHET TILL SALUFÖRING ELLER FITNESS FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, UTÖVER DE GARANTIER SOM EJ KAN EXKLUDERAS, BEGRÄNSAS ELLER MODIFIERAS I ENLIGHET MED DE LAGAR SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL.

  3. DESSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR OMFATTAR ALLA SKADOR SOM ORSAKATS AV DRIFTSSTÖRNINGAR, FEL, FÖRSUMMELSE, AVBROTT, RADERANDE, DEFEKT, FÖRSENINGAR AV DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, VIRUS, MISSLYCKANDE ATT ANSLUTA, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER ICKE TILLÅTEN TILLGÅNG TILL, ÄNDRING ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATION, VARE SIG DETTA SKER GENOM KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET ELLER FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT. ANVÄNDAREN ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT SEEK4 EJ ANSVARAR FÖR OM ANNAN ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART ÄREKRÄNKER ELLER KRÄNKER ANVÄNDAREN, ELLER OM DENNE UTFÖR ILLEGALA HANDLINGAR, OCH ATT SKADERISK FÖRKNIPPAD MED LIKNANDE ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR.

  4. SEEK4, TILLIKA PERSONER SOM MEDVERKAR I SKAPANDET, PRODUKTIONEN OCH DISTRIBUTIONEN AV SEEK4FITNESS.NET ELLER SEEK4 MJUKVARA KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, VARE SIG DESSA ÄR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER RESULTERAR AV ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA SEEK4FITNESS.NET. ANVÄNDAREN ÄR INFÖRSTÅDD ATT ALLA VILLKOR INOM DETTA AVSNITT GÄLLER FÖR SIDANS HELA INNEHÅLL.

  5. UTÖVER OVANNÄMNDA VILLKOR SKA VARKEN SEEK4, DESS LEVERANTÖRER ELLER PARTNERS HÅLLAS SKYLDIGA FÖR ANLEDNINGEN TILL ELLER OMFATTNINGEN AV NÅGRA FEL, FELAKTIGHETER, RADERANDE ELLER ANDRA DEFEKTER, OLÄMPLIGHETER ELLER ORIKTIGHETER I INFORMATIONEN PÅ SEEK4FITNESS.NET; FÖR FÖRSENINGAR ELLER DRIFTSSTÖRNINGAR FÖR ANVÄNDAREN, ELLER FÖR NÅGRA ANSPRÅK ELLER FÖRLUSTER DÄRAV UPPKOMNA ELLER ORSAKADE.  INGA AV DE TIDIGARE NÄMNDA AKTÖRERNA SKA HÅLLAS ANSVARIG FÖR TREDJE PARTS FÖRLUST ELLER ANSPRÅK, VILKA INKLUDERAR MEN EJ ÄR BEGRÄNSADE TILL, FÖRLORADE INTÄKTER, EFTERFÖLJANDE SKADOR ELLER BROTT.

 22. LÄNKAR TILL SIDOR TILLHÖRANDE TREDJE PART

 23. LÄNKAR INOM DETTA OMRÅDE KOMMER ATT FÖRA DIG UTANFÖR SEEK4S SIDA. SIDORNA SOM LÄNKAS TILL KONTROLLERAS EJ AV SEEK4 OCH SEEK4 ANSVARAR EJ FÖR INNEHÅLLET PÅ NÅGON SIDA SOM LÄNKAS TILL ELLER NÅGON LÄNK INOM EN SIDA SOM LÄNKAS TILL OCH DÄRTILL INTE TILL NÅGRA ÄNDRINGAR PÅ ELLER UPPDATERINGAR AV SÅDANA SIDOR. SEEK4 ANSVARAR EJ FÖR WEBBSÄNDNINGAR ELLER NÅGON ANNAN TYP AV ÖVERFÖRING FRÅN EN SIDA SOM LÄNKAS TILL. SEEK4 TILLHANDAHÅLLER DESSA LÄNKAR ENBART FÖR DIN BEKVÄMLIGHET, OCH INKLUDERANDET AV LÄNKAR BETYDER EJ ATT SEEK4 LÄMNAR NÅGRA GARANTIER GÄLLANDE SIDAN.

  Seek4 är distributör (och ej förläggare) av det innehåll som tredje part och Användare tillhandahåller. Således har Seek4 lika begränsad redigeringsmässig kontroll över dylikt innehåll som ett bibliotek, en bokaffär eller ett en tidningsaffär har. Alla åsikter, råd, påståenden, tjänster, erbjudanden, annan information eller annat innehåll som tillhandahålls av tredje part, vilket inkluderar tillhandahållare av information, Användare eller vilken som helst annan användare av Seek4Fitness.net, tillhör respektive författare eller distributör(er) och ej Seek4. Vare sig Seek4 eller någon tredje part som tillhandahåller information garanterar att innehållet är korrekt, fullständigt eller användbart, och ej heller dess saluföringsmöjligheter eller ändamålsenlighet för vilket som helst syfte.

  I många fall representerar innehållet på Seek4Fitness.net åsikter och värderingar hos respektive tillhandahållare av information, Användare eller annan användare som ej har kontrakt med Seek4. Riktigheten och pålitligheten av åsikter, råd eller påståenden på Seek4Fitness.net från någon annan än Seek4s auktoriserade anställda talesmän då dessa agerar i enlighet med dessas officiella uppdrag, bekräftas ej och ansvaras ej för av Seek4.Seek4 ska under inga omständigheter hållas ansvariga för förlust eller skador som orsakats av att Användares tillit till information som erhållits genom Seek4Fitness.net. Det är Användarens ansvar att bedöma hur korrekt, komplett eller användbar information, åsikter, råd eller annat innehåll på Seek4 är. Vänligen sök vid behov råd hos professionella yrkesmän gällande bedömningen av specifik information tillika specifika åsikter, råd eller andra typer av innehåll.

 24. POLICY RÖRANDE OOMBEDD INLÄMNING AV FÖRSLAG

 25. Seek4 och dess anställda accepterar och beaktar ej oombedda förslag. Detta inkluderar förslag rörande nya reklamkampanjer, ny marknadsföring, nya produkter eller ny teknologi, processer, material, marknadsföringsplanering eller nya produkter. Vänligen skicka ej in originalversion av kreativa konstverk, varuprover, demos eller andra verk. Det yttersta syftet för denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller dispyter i de fall då Seek4s produkter eller marknadsföringsstrategier kan tyckas likna förslag som lämnats in till Seek4. Vänligen sänd således ej in oombedda förslag till Seek4 eller någon medarbetare på Seek4. I det fall att du, trots vår vädjan att du inte sänder oss förslag eller material, trots allt gör det, vänligen ha förståelse för att Seek4 inte lämnar några garantier gällande behandlingen av dina förslag eller material som konfidentiella eller privatägda.

 26. ÖVERVAKNING

 27. Seek4 har rätt, men ej skyldighet, att övervaka innehållet på Seek4Fitness.net, inklusive chatrum, forum, mail, bilder, videor, dokument, privat eller öppet, att bedöma enlighet med detta Avtal och alla regler som fastställts av Seek4, samt att tillmötesgå vilken som helst lag, föreskrift eller auktoriserad statlig förfrågan. Seek4 har rätt att efter eget godtycke redigera, ta bort eller vägra att posta vilket som helst material som lämnats in eller postats på Seek4Fitness.net. Utan begränsning av det föregående har Seek4 rätt att ta bort vilket som helst material som Seek4 enligt eget godtycke anser strida mot villkoren häri, eller som på annat sätt anses vara stötande..

 28. SKADEERSÄTTNING

 29. Användaren förbinder sig att försvara, skydda samt att hålla Seek4, dess dotterbolag och dessas respektive direktörer, ämbetsmän, anställda samt agenter oskyldiga från och emot alla krav och kostnader. Detta inkluderar advokatkostnader som uppkommit genom användandet av Seek4 av Användaren eller Användarens Konto.

 30. AVSLUTANDE

 31. Seek4 såväl som Användaren kan avsluta detta Avtal när som helst. Utan begränsning av det föregående har Seek4 rätten att omedelbart avsluta Användarens Konto i händelsen att Användarens beteende av Seek4 bedöms vara oacceptabelt, eller i händelse att Användaren överträder någon punkt i detta Avtal.

 32. DIVERSE

 33. Detta Avtal och alla regler rörande Seek4Fitness.net, vilka gjorts gällande genom Seek4, utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare skrivna eller muntliga avtal mellan partnerna. Detta Avtal ska tolkas i enlighet med internationell lagstiftning, utan hänsyn till konflikt med reglemente rörande lagstiftning. Om någon part väljer att avstå från en rättighet rörande överträdelse eller försumlighet i detta Avtal kommer denne att anses avstå rättigheter gällande påföljande överträdelse eller försumlighet. Der rubriker som här används fyller enbart ett bekvämlighetssyfte och ska ej ges juridisk betydelse.

 34. VILLKOR RÖRANDE COPYRIGHT

 35. Seek4 och dess logotyper är varumärken tillhörande Seek4 A/S. Alla rättigheter är reserverade. Alla andra varumärken på Seek4 innehas av respektive ägare.

 36. VARUMÄRKEN

 37. Namnen på de företag och produkter som här nämns kan vara respektive ägares varumärken. De företag, organisationer, produkter, domännamn, e-mailadresser, logotyper, personer och händelser som här fungerar som exempel, är fiktiva. Ingen anknytning till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-mailadresser, logotyper, personer eller händelser är avsedd och ska heller ej antydas.

Alla rättigheter som ej uttryckligen tillkännagjorts häri, reserveras. Om du har några frågor rörande dessa ”Användarvillkor”, eller övriga frågor, vänligen kontakta oss via mail:
privacy@seek4.com

Copyright 2007 - Seek4 A/S, All rights reserved.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness